سرعت دانلود خود را افزایش دهید و دانلود های ناتمام را ادامه دهید

نرم افزار دانلود پلاس با تقسیم کردن فایل به چند بخش و سپس دانلود همزمان آنها به دانلود شتاب می بخشد. در نتیجه سرعت دانلود تا 5 برابر یا حتی بیشتر افزایش می یابد! همچنین دانلود پلاس می تواند دانلودهای ناتمام را ادامه دهد، بنابراین لازم نیست در صورت بروز وقفه اتفاقی، دانلود فایل را از اول شروع کنید.