در تمام ساعت شبانه روز از تورنت یک سوم دانلود کنید

با دانلود هر فایل تورنت تنها یک سوم از ترافیک دانلود پلاس شما کسر خواهد شد . برای مثال با دانلود یک فایل 3 گیگ تنها 1 گیگ از اشتراک شما کسر خواهد شد .