ادامه دانلود های ناتمام

اگر فرایند دانلود قطع شود لازم نیست آن را از اول شروع کنید. نرم افزار دانلود پلاس می تواند دانلودهای ناتمام را از همان جایی که متوقف شده ادامه دهد تا وقت، صبر و حوصله و پول شما تلف نشود.
می توانید هشدارهای امنیتی نرم افزارهای آنتی ویروس را در برنامه دانلود پلاس خود داشته باشید. قبل از باز کردن فایل دانلود شده خود از ایمن بودن آن مطمئن خواهید شد.