انتشار آپدیت شماره 2

اگرتاکنون عضو سایت ما نبوده‌اید می‌توانید با ساخت شناسه کاربری جدیددر سایت عضو شوید. این شناسه به منزله نام کاربر (user name) خواهد بود. چگونه شناسه کاربری ایجاد کنم؟ به صفحهٔ «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» مراجعه نمایید. در این صفحه ابتدا باید نوع شناسهٔ مورد نظر را انتخاب کرده و دقت نمایید، که با هر نوع شناسه فقط قادر به ثبت پسوندهای خاصی از دامنه‌ها می‌باشید.

اگرتاکنون عضو سایت ما نبوده‌اید می‌توانید با ساخت شناسه کاربری جدیددر سایت عضو شوید. این شناسه به منزله نام کاربر (user name) خواهد بود. چگونه شناسه کاربری ایجاد کنم؟ به صفحهٔ «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» مراجعه نمایید. در این صفحه ابتدا باید نوع شناسهٔ مورد نظر را انتخاب کرده و دقت نمایید، که با هر نوع شناسه فقط قادر به ثبت پسوندهای خاصی از دامنه‌ها می‌باشید.

اگرتاکنون عضو سایت ما نبوده‌اید می‌توانید با ساخت شناسه کاربری جدیددر سایت عضو شوید. این شناسه به منزله نام کاربر (user name) خواهد بود. چگونه شناسه کاربری ایجاد کنم؟ به صفحهٔ «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» مراجعه نمایید. در این صفحه ابتدا باید نوع شناسهٔ مورد نظر را انتخاب کرده و دقت نمایید، که با هر نوع شناسه فقط قادر به ثبت پسوندهای خاصی از دامنه‌ها می‌باشید.

اگرتاکنون عضو سایت ما نبوده‌اید می‌توانید با ساخت شناسه کاربری جدیددر سایت عضو شوید. این شناسه به منزله نام کاربر (user name) خواهد بود. چگونه شناسه کاربری ایجاد کنم؟ به صفحهٔ «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» مراجعه نمایید. در این صفحه ابتدا باید نوع شناسهٔ مورد نظر را انتخاب کرده و دقت نمایید، که با هر نوع شناسه فقط قادر به ثبت پسوندهای خاصی از دامنه‌ها می‌باشید.

اگرتاکنون عضو سایت ما نبوده‌اید می‌توانید با ساخت شناسه کاربری جدیددر سایت عضو شوید. این شناسه به منزله نام کاربر (user name) خواهد بود. چگونه شناسه کاربری ایجاد کنم؟ به صفحهٔ «ساختن شناسهٔ کاربری جدید» مراجعه نمایید. در این صفحه ابتدا باید نوع شناسهٔ مورد نظر را انتخاب کرده و دقت نمایید، که با هر نوع شناسه فقط قادر به ثبت پسوندهای خاصی از دامنه‌ها می‌باشید.